ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα πολιτική καταρτίζεται κατόπιν ενημέρωσης των εργαζομένων και ανάρτησης του σχεδίου πολιτικής στον χώρο εργασίας ή γνωστοποίησής του, προκειμένου να ληφθούν  οι απόψεις του συνόλου του προσωπικού, εφόσον δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων εντός της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι μπορούν, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πολιτικής, ως σχεδίου, να υποβάλλουν προτάσεις για το περιεχόμενο αυτής, για κάθε επιμέρους ρυθμιζόμενο ζήτημα, ενδεικτικά δε και μεταξύ άλλων, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων σε περιπτώσεις περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης, τις διαδικασίες ενημέρωσης, υποδοχής και διερεύνησης καταγγελιών, καθώς και να εντοπίζουν τομείς ή εργασιακές ρυθμίσεις που από τα χαρακτηριστικά τους ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας και παρενόχλησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη το αντικείμενο και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης αλλά και την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ομάδες προσώπων που ενδεχομένως είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε τέτοιους κινδύνους, με σκοπό τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους.

Μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την ανάρτηση της παρούσας πολιτικής, ως σχεδίου, εντός του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, κατά τα ανωτέρω, το περιεχόμενο αυτής οριστικοποιείται.

Η υιοθέτηση της παρούσας πολιτικής ολοκληρώνεται με ενέργειες ενημέρωσης από την πλευρά της εταιρείας, με ανάρτηση στον χώρο εργασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, εφόσον υφίσταται, με παράλληλη ενημέρωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ειδικά οι προβλέψεις για πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικές ποινές στο πλαίσιο ή σε συνέχεια καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του Κανονισμού Εργασίας, εφόσον τέτοιος υπάρχει ή υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης τέτοιου. Κατά συνέπεια, η εταιρεία, εφόσον έχει υποχρέωση κατάρτισης Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ή εφόσον διαθέτει ήδη ή καταρτίζει τέτοιο, ενσωματώνει σε αυτόν το κείμενο της παρούσας πολιτικής, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται περί κατάρτισης ή τροποποίησης αυτού.

Σε περίπτωση κατάρτισης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η παρούσα πολιτική αποτελεί αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενσωματώνεται στο περιεχόμενο της.

Η εταιρεία θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της παρούσας πολιτικής και θα προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις. Για το σκοπό αυτό, δύναται να συλλέγει ανώνυμα, στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της, προκειμένου να διαπιστώνει την αποτελεσματικότητά της.

Σε περίπτωση τροποποίησης των κειμένων πολιτικής η εταιρεία έχει την ίδια υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, όπως και κατά την αρχική υιοθέτησή της.

Η παρούσα πολιτική, τίθεται σε ισχύ δέκα (10) ημέρες μετά την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας και μετά την κοινοποίησή της με κάθε πρόσφορο μέσο στα υπαγόμενα σε αυτήν πρόσωπα, οπότε και  τεκμαίρεται  η  γνώση  τους.

Η παρούσα πολιτική πρέπει να είναι αναρτημένη μονίμως σε προσιτά και εμφανή μέρη των τόπων εργασίας.

Για την εταιρεία,

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ιωάννης Γιαννόπουλος

 

ΚΕΘΙ ΟΔΗΓΟΣ BΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .pdf (3306963)

ΚΥΑ ΒΙΑ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ.pdf (623045)

ΠΟΛΙΤΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.docx (69397)

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!