ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΘΕΤΙΣ-

"Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)" 

 

 

                                      «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» Ν.Π.Ι.Δ   09/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

       Η Α.μ.K.E. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», Αστικός μη Κερδοσκοπικός Φορέας, στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πελοπόννησος 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» και της πρόσκλησης με κωδ. ΠΕΛ 86,α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4175 Έκδοση 3.0 έχει λάβει τη με Αριθμ..Πρωτ. 168901/7/6/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΘΕΤΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070605.

Τη με αριθμ. 137/2021 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του φορέα για  την  υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Υ.Δ» της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΘΕΤΙΣ», ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην έναρξη του έργου, στην διεύθυνση Σπάρτης 8, Τρίπολη.

 Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα  αποτελεί «κατοικία», 8 φιλοξενουμένων ατόμων, με νοητική υστέρηση, φάσμα του αυτισμού και αναπτυξιακές διαταραχές, στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με βάση τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της οικογενειακής και κοινωνικής φροντίδας.

Το Δ.Σ του φορέα, τη με αριθμ. 138/2021 απόφασή του, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδος) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύμβαση μισθωτού ή έργου αναλόγως της ειδικότητας και διάρκειας  ορισμένου  χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι για 27 μήνες. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να ενημερωθεί για την προκήρυξη των θέσεων εργασίας από την ιστοσελίδα του  Κέντρου Ημέρας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ».

Πίνακας Α.– Προς πρόσληψη  Προσωπικό

α/α

Ειδικότητα

Σχέση Απασχόλησης

Χρονοδιάγραμμα (από –έως)

Χρόνος (μήνες)

Είδος Σύμβασης

 

 

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/9/2021

30/11/2023

27

Πλήρους απασχόλησης

2

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΙΑ (ΟΙΚΟΣΙΤΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/9/2021

30/11/2023

27

Πλήρους απασχόλησης

3

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/9/2021

30/11/2023

27

Πλήρους απασχόλησης

4

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/9/2021

30/11/2023

27

Πλήρους απασχόλησης

5

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/9/2021

30/11/2023

27

Μερικής απασχόλησης

6

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/9/2021

30/11/2023

27

Μερικής απασχόλησης

7

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΙΑ (ΟΙΚΟΣΙΤΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/9/2021

 

 

30/11/2023

27

Πλήρους απασχόλησης

8

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

01/9/2021

30/11/2023

27

Πλήρους απασχόλησης

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Β.– Εξωτερικοί Συνεργάτες

α/α

Ειδικότητα

Σχέση Απασχόλησης

Χρονοδιάγραμμα (από –έως)

Χρόνος Σύμβασης (μήνες)

 

1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

(Λογιστής)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

01/9/2021

30/11/2023

27

2

ΝΟΜΙΚΟΣ

(Δικηγόρος)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

01/9/2021

30/11/2023

27

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται είτε να καταθέσουν αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο την αίτησή τους και –βάσει του προτύπου που παρέχεται από τον φορέα– συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πιστοποιητικών τους, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφοντας:

ΠΡΟΣ  Αμ.κ.ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» για την θέση εργασίας …… στην «Σ.Υ.Δ ΘΕΤΙΣ»

Είτε δια αποστολής με ταχυδρομείο ή courier, o φάκελος πρέπει να παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία 23 Αυγούστου 2021.

 

Τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης είναι:

ΝΠΙΔ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 36, ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχ. Κώδικας: 22100

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από 10.00π.μ.- 12.30μ.μ.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ (προς κατάθεση)

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 • Φωτοτυπία ταυτότητας

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης και για τις ειδικότητες που είναι απαραίτητο ή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικότητες των φροντιστών κατ΄ ελάχιστο . Για την ειδικότητα των Νοσηλευτών κατ΄ ελάχιστο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • Αδεια άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες, όπου απαιτείται

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

 • Δίπλωμα οδήγησης (προαιρετικό)

 • Πιστοποιητικό  Ξένης Γλώσσας (επιπέδου Β2-Γ2)

 • Βεβαίωση γνώσης Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα

 • Κοινωνικά κριτήρια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 • Αποδεικτικό Εθελοντικής Εργασίας

 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή καθώς επίσης ότι

Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση).

 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

 • Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων

 • Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου

 • Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της –υγείας- πρόνοιας

 • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή

 • Κοινωνικά κριτήρια

 

Η επιλογή θα γίνει βάσει πίνακα μοριοδότησης –από επιτροπή που ορίζεται από τον φορέα- που θα αναρτηθεί στα γραφεία του, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας  βαθμολόγησης για την τελική πρόσληψη με επιλαχόντες.

Δίνεται η δυνατότητα ένστασης εντός 3 ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Για την τελική πρόσληψη θα προσκομίζεται βεβαίωση για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα από σήμερα 09 Αυγούστου 2021 έως και τις 22 Αυγούστου 2021.

Οι φάκελοι των στοιχείων, θα κατατεθούν στην γραμματεία του φορέα και θα γίνονται δεκτές έως και τις 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, με αριθμό πρωτοκόλλου.

Ως ημερομηνία έναρξης της εργασίας θεωρείται η 01/09/2021, όπου και  θα έχουν  υπογραφεί και οι σχετικές συμβάσεις εργασίας.

ANAKOINΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης των θέσεων εργασίας, θα ανακοινωθούν χωρίς αναφορά σε ονοματεπώνυμο και η αναφορά θα γίνει στον ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου που θα παραλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 2710223595 / 6936784726

Fax: 2710223595

Email: khamaltheia@gmail.com

 

Ο  Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα

Ιωάννης Κουτσανδρέας

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.doc (152,5 kB)

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΤΙΣ.doc (216576)