ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
«ΑΜΑΛΘΕΙΑ»
Χατζηχρήστου 36
Τρίπολη
Τ.Κ.22100
Τηλ.2710 223595
E-mail Khamaltheia@gmail.com
www.Kentroimerasamaltheia.com
 
 
 ΕΡΓΟ                                                                                  
 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»                                     17-07-2020 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
       Η Αμ.κ.ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», αστικός μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  (Eγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει από μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του νοσηλευτή/τριας.
       Το Δ.Σ του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου  χρόνου.
 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πλήρους απασχόλησης, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
Να διαθέτει εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Να διαθέτει δυνατόν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως την αίτηση τους σε κλειστούς φακέλους αναγράφοντας: ΠΡΟΣ  Αμ.κ.ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και τη θέση εργασίας για την οποία κατατίθεται ο φάκελος.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες από 10.00π.μ.- 12.30μ.μ.
 
ΕΓΓΡΑΦΑ
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:  
Φωτοτυπία ταυτότητας
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης.
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή
 
ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα από σήμερα έως και τις 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00μμ.
 
Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:
Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της ψυχικής υγείας – πρόνοιας
Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή
Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου.