ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ"

                                           ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

                                         

 ΕΡΓΟ                                                                                                              04-04-2023

 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

    Η Α.μ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», αστικός μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  (Eγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει από μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του/της ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ και ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο Κέντρο Ημέρας "ΑΜΑΛΘΕΙΑ". Το Δ.Σ του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πλήρους απασχόλησης, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
 • Να διαθέτει εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως την αίτηση τους σε κλειστούς φακέλους αναγράφοντας: ΠΡΟΣ  Αμ.κ.ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και τη θέση εργασίας για την οποία κατατίθεται ο φάκελος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από 10.00π.μ.- 13.00μ.μ.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης.
 • Πιστοποιητικό πλήρους Εμβολιασμού ή Νόσησης
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες, όπου απαιτείται

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαίωση προϋπηρεσίας / ενσήμων)
 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 • Δίπλωμα οδήγησης (προαιρετικό)
 • Πιστοποιητικό  Ξένης Γλώσσας (επιπέδου Β2-Γ2) - επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 • Βεβαίωση γνώσης Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα

 • Κοινωνικά κριτήρια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr ή επικυρωμένη από Κ.Ε.Π που να αναγράφει τα εξής: «Κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης δεν εκκρεμεί σε βάρος μου ποινική δίωξη και δε βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του ν.4837/2021, ήτοι τα εγκλήματα των άρθρων 300 και 301 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία προστέθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4921/2022, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη»

 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή καθώς επίσης ότι:

Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση).

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα από σήμερα 04 Απριλίου 2023 έως και τις 14 Απριλίου 2023.

 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

 • Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
 • Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της ψυχικής υγείας – πρόνοιας
 • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή
 • Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου.
 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

«ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

Χατζηχρήστου 36

Τρίπολη

Τ.Κ. 22100

Τηλ.: 2710 223595

e-mail: khamaltheia@gmail.com

www.kentroimerasamaltheia.com

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!