ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ "ΑΡΚΑΔΙΑ"

                                                           ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                                     «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

                                           

 ΕΡΓΟ                                                                                                              24-11-2022

 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

«Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Φροντίδας και Υπηρεσιών Νοσηλείας Κατ’ οίκον - ΑΡΚΑΔΙΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Α.μ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», αστικός μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  (Eγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του/της Κοινωνικής/ού Λειτουργού και πιο συγκεκριμένα για την επέκταση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές, Τρίπολη -Αρκαδίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας ΑΜΑΛΘΕΙΑ» σύμφωνα με τη με αρ.πρ. 1/02-01-2020  (ΑΔΑ: ΩΙ7Θ7Λ1-Φ3Δ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Φροντίδας και Υπηρεσιών Νοσηλείας Κατ’ οίκον - ΑΡΚΑΔΙΑ» και MIS 5049170  στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» και  με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

 

Το Δ.Σ του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου έως 30-09-2023.

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πλήρους απασχόλησης, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 30-09-2023).
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (θα έχει επιπρόσθετη αξία η πρότερη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη δομή ψυχικής υγείας).
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Να διαθέτει δυνατόν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας
 • Πιστοποιητικό ECDL 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως την αίτησή τους σε κλειστούς φακέλους αναγράφοντας: ΠΡΟΣ  Αμ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και τη θέση εργασίας για την οποία κατατίθεται ο φάκελος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από 10.00π.μ.- 13.00μ.μ.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαίωση προϋπηρεσίας / ενσήμων)
 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα συνοδευέται από υπεύθυνη δήλωση που θα δοθεί από τον εργοδότη) 
 • Βεβαίωση πλήρους εμβολιασμού

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα από σήμερα 24 Νοεμβρίου 2022 έως και τις 02 Δεκεμβρίου 2022.

Θα ακουθήσει τηλεφωνική επικονωνία με τους υποψήφιους ώστε να περάσουν συνέντευξη από επιτροπή και θα αναρτηθούν πίνακες (προσωρινός και οριστικός) με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο καθένας/μία στο site της Εταιρίας. Για τυχόν ένσταση δίνεται το διάστημα των τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

 • Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
 • Η εμπειρία του/της  στην ειδικότητα που ζητείται
 • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή
 • Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου
 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!