ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ Σ.Υ.Δ "ΦΑΙΔΩΝ" (Νοσηλευτές)

    

 

«ΑΜΑΛΘΕΙΑ» Ν.Π.Ι.Δ                                                                                 10/03/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Α.μ.K.E. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», Αστικός μη Κερδοσκοπικός Φορέας, στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πελοπόννησος 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» και της πρόσκλησης με κωδ. ΠΕΛ 86,α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4175 Έκδοση 3.0 έχει λάβει τη με Αριθμ. Πρωτ. 168901/7/6/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΘΕΤΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070605, καθώς και της πρόσκλησης με κωδ. ΠΕΛ 86,α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4175 Έκδοση 3.0 έχει λάβει τη με αριθμ.7/6/2021, Τρίπολη και με Αριθμ. Πρωτ. 168838  Απόφαση Ένταξης της Πράξης  για λειτουργία «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» με τίτλο «ΦΑΙΔΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ 5070604.

Τη με αριθμ. 137/2021 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του φορέα για  την  υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Υ.Δ» της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΘΕΤΙΣ» καθώς και της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΦΑΙΔΩΝ» ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην έναρξη του έργου, στην διεύθυνση Σπάρτης 8 και Περιφερειακή Μουτζουροπούλου & Αθανασίου Κοτσιάνη 11 αντίστοιχα, Τρίπολη.

 Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα  αποτελεί «κατοικία», 8 φιλοξενουμένων ατόμων και 6 φιλοξενούμενων ατόμων αντίστοιχα σε κάθε Στέγη, με νοητική υστέρηση, φάσμα του αυτισμού και αναπτυξιακές διαταραχές, στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με βάση τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της οικογενειακής και κοινωνικής φροντίδας.

Το Δ.Σ του φορέα, τη με αριθμ. 138/2021 απόφασή του, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδος) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου πλήρους απασχόλησης - σύμβαση μισθωτού.

Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών με Ρεπό). Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι για 7 μήνες.

Πίνακας Α.– Προς πρόσληψη Προσωπικό

α/α

Ειδικότητα

Σχέση Απασχόλησης

Χρονοδιάγραμμα (από –έως)

Χρόνος

ΕΙΔΟΣ

(μήνες)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

27/03/2023

30/11/2023

7

Πλήρους απασχόλησης

 

         

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται είτε να καταθέσουν αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο την αίτηση τους και –βάσει του προτύπου που παρέχεται από τον φορέα– συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πιστοποιητικών τους, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφοντας:

ΠΡΟΣ  Αμ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» για την θέση εργασίας…………... στη «Σ.Υ.Δ ΦΑΙΔΩΝ»

 

Είτε δια αποστολής με ταχυδρομείο ή courier ο φάκελος πρέπει να παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία 17 Μαρτίου 2023.

 

Τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης είναι:

Ν.Π.Ι.Δ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 36, ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχ. Κώδικας: 22100

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από 10.00π.μ.- 13.00μ.μ.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ (προς κατάθεση)

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: 

·Φωτοτυπία ταυτότητας

·Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

·Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής για την ειδικότητα των Νοσηλευτών με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης για Βοηθούς Νοσηλευτών (Διετούς Εκπαίδευσης). Απολυτήριο της υποχρεωτικής (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για τις ειδικότητες των Φροντιστών κατ΄ ελάχιστο

·Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – βεβαίωση ενσήμων από ΕΦΚΑ (ετήσια σύνολα ημερών ασφάλισης)

·Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

·Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού (3 δόσεις)

·Πιστοποιητικό Υγείας (θα ζητηθεί αφού γίνει η πρόσληψη)

-Πιστοποιητικό  Ξένης Γλώσσας (επιπέδου Β2-Γ2)

-Βεβαίωση γνώσης Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα

·Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr ή επικυρωμένη από Κ.Ε.Π που να αναγράφει τα εξής: «Κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης δεν εκκρεμεί σε βάρος μου ποινική δίωξη και δε βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του ν.4837/2021, ήτοι τα εγκλήματα των άρθρων 300 και 301 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία προστέθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4921/2022, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη»

Κοινωνικά κριτήρια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

·Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή καθώς επίσης ότι

Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση)

 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

 

  • Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων

  • Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου

  • Η εμπειρία του/της στο «χώρο» της υγείας/πρόνοιας

  • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής υποψηφίων

  • Κοινωνικά κριτήρια

 

Η  επιλογή θα γίνει βάσει πίνακα μοριοδότησης –από επιτροπή που ορίζεται από τον φορέα- που θα αναρτηθεί στα γραφεία του, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας  βαθμολόγησης για την τελική πρόσληψη με επιλαχόντες.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα από σήμερα 10 Μαρτίου 2023 έως και τις  17 Μαρτίου 2023.

Οι φάκελοι των στοιχείων, θα κατατεθούν στην γραμματεία του φορέα και θα γίνονται δεκτές έως και τις  17 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, με αριθμό πρωτοκόλλου.

ANAKOINΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης των θέσεων εργασίας, θα ανακοινωθούν χωρίς αναφορά σε ονοματεπώνυμο και η αναφορά θα γίνει στον ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου που θα παραλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 2710223595

Email: khamaltheia@gmail.com

 

Ο  Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα
 


Ιωάννης Γιαννόπουλος

 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΑΙΔΩΝ (1).doc (217088)

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!