ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Σ.Υ.Δ "ΦΑΙΔΩΝ" & ''ΘΕΤΙΣ'' (Ψυχολόγοι & Νοσηλευτές)

               

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

       Η Α.μ.K.E. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», Αστικός μη Κερδοσκοπικός Φορέας, στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πελοπόννησος 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» και της πρόσκλησης με κωδ. ΠΕΛ 86,α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4175 Έκδοση 3.0 έχει λάβει τη με Αριθμ. Πρωτ. 168901/7/6/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΘΕΤΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070605, καθώς και της πρόσκλησης με κωδ. ΠΕΛ 86,α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4175 Έκδοση 3.0 έχει λάβει τη με αριθμ.7/6/2021, Τρίπολη και με Αριθμ. Πρωτ. 168838  Απόφαση Ένταξης της Πράξης  για λειτουργία «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» με τίτλο «ΦΑΙΔΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ 5070604.

Τη με αριθμ. 137/2021 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του φορέα για  την  υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Υ.Δ» της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΘΕΤΙΣ» καθώς και της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΦΑΙΔΩΝ» ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην έναρξη του έργου, στην διεύθυνση Σπάρτης 8 και Περιφερειακή Μουτζουροπούλου & Αθανασίου Κοτσιάνη 11 αντίστοιχα, Τρίπολη.

 Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα  αποτελεί «κατοικία», 8 φιλοξενουμένων ατόμων και 6 φιλοξενούμενων ατόμων αντίστοιχα σε κάθε Στέγη, με νοητική υστέρηση, φάσμα του αυτισμού και αναπτυξιακές διαταραχές, στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με βάση τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της οικογενειακής και κοινωνικής φροντίδας.

Το Δ.Σ του φορέα, με την υπ' αριθμ. πρακτικού 138/2021 απόφασή του, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδος) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύμβαση μισθωτού ή έργου αναλόγως της ειδικότητας και διάρκειας  ορισμένου  χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (για την ειδικότητα του Νοσηλευτή/τριας). Η ειδικότητα του Ψυχολόγου θα εργάζεται 5νθήμερο Δευτέρα - Παρασκευή. Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι για 11 μήνες. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να ενημερωθεί για την προκήρυξη των θέσεων εργασίας από την ιστοσελίδα του  Κέντρου Ημέρας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ».

Πίνακας Α.– Προς πρόσληψη Προσωπικό

α/α

Ειδικότητα

Σχέση Απασχόλησης

Χρονοδιάγραμμα (από –έως)

Χρόνος

(μήνες)

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

1

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09/01/2023

-

30/11/2023

11

Πλήρους απασχόλησης

2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09/01/2023

-

30/11/2023

11

Πλήρους απασχόλησης

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται είτε να καταθέσουν αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο την αίτησή τους και –βάσει του προτύπου που παρέχεται από τον φορέα– συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πιστοποιητικών τους, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφοντας:

ΠΡΟΣ  Αμ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» για την θέση εργασίας …… στη «Σ.Υ.Δ ΘΕΤΙΣ ή Σ.Υ.Δ ΦΑΙΔΩΝ»

 

Είτε δια αποστολής με ταχυδρομείο ή courier ο φάκελος πρέπει να παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία 04 Ιανουαρίου 2023.

 

Τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης είναι:

ΝΠΙΔ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 36, ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχ. Κώδικας: 22100

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2710 223595 ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από 10.00π.μ.- 13.00μ.μ.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ (προς κατάθεση)

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 • Φωτοτυπία ταυτότητας

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης και για τις ειδικότητες που είναι απαραίτητο ή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικότητες των φροντιστών κατ΄ ελάχιστο. Για την ειδικότητα των Νοσηλευτών κατ΄ ελάχιστο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών - επιθυμητός αν υπάρχει
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες, όπου απαιτείται

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαίωση προϋπηρεσίας / ενσήμων)
 • Εκπαίδευση στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων (για τη θέση του ψυχολόγου)
 • Εκπαίδευση σε κάποια μέθοδο ψυχοθεραπείας -ολοκληρωμένη ή προς ολοκλήρωση- (για τη θέση του ψυχολόγου)
 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 • Δίπλωμα οδήγησης (προαιρετικό)
 • Πιστοποιητικό  Ξένης Γλώσσας (επιπέδου Β2-Γ2) - επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 • Βεβαίωση γνώσης Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα

 • Κοινωνικά κριτήρια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 • Αποδεικτικό Εθελοντικής Εργασίας (εάν υπάρχει)

 • Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού

 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται παρακάτω επικυρωμένη από ΚΕΠ ή gov.gr)

 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή καθώς επίσης ότι

Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση).

 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

 • Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων

 • Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου

 • Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της υγείας-πρόνοιας, τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης (για τη θέση του Ψυχολόγου)

 • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή

 • Κοινωνικά κριτήρια

 

Η  επιλογή θα γίνει βάσει πίνακα μοριοδότησης –από επιτροπή που ορίζεται από τον φορέα- που θα αναρτηθεί στα γραφεία του, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας  βαθμολόγησης για την τελική πρόσληψη με επιλαχόντες.

Για την τελική πρόσληψη θα προσκομίζεται βεβαίωση για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (για τη θέση του/της Νοσηλευτή/τριας).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα από σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2022 έως και τις  04 Ιανουαρίου  2023.

Οι φάκελοι των στοιχείων, θα κατατεθούν στην γραμματεία του φορέα και θα γίνονται δεκτές έως και τις  04 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, με αριθμό πρωτοκόλλου.

ANAKOINΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης των θέσεων εργασίας θα ανακοινωθούν χωρίς αναφορά σε ονοματεπώνυμο και η αναφορά θα γίνει στον ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου που θα παραλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 2710223595

Email: khamaltheia@gmail.com

 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΑΙΔΩΝ.doc (211,5 kB)

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΤΙΣ.doc (211,5 kB)

υπευθυνη δηλωση για ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (δειγμα).doc (49 kB)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) (1).doc (152,5 kB)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!