ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 24Η/ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)

«ΑΜΑΛΘΕΙΑ» Ν.Π.Ι.Δ                     

Ταχ. Δ/νση: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 36, ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχ. Κώδικας: 22100

Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτσανδρέας

Τηλέφωνο: 2710223595 / 6936784726

Fax: 2710223595

Email: khamaltheia@gmail.com

Τρίπολη, <20/07/2021>

 

 

 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 14 ΑΤΟΜΩΝ Α.Μ.Ε.Α στο ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

Α) «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) «ΘΕΤΙΣ» - 8 ΑΤΟΜΑ

Β) «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  (Σ.Υ.Δ) «ΦΑΙΔΩΝ» - 6 ΑΤΟΜΑ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τη με Αρ.πρωτ.:168901, Tρίπολη, 7/6/2021 απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΘΕΤΙΣ» και MIS 5070605 καθώς και την με αριθμ.168836 την 7/6/2021 Τρίπολη,  Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΦΑΙΔΩΝ» και MIS  5070604  στο Ε.Π. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος»,  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».
 2. Τη με αριθμ. 137/2021 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, περί αποδοχής της απόφασης ένταξης πράξης και της έναρξης των υποέργων του έργου ΣΥΔ «ΘΕΤΙΣ» & ΣΥΔ «ΦΑΙΔΩΝ», από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αμάλθεια» στο Νομό Αρκαδίας, ως ακολούθως:

*Καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες/δικαστικούς συμπαραστάτες, που έχουν τέκνα άνω των 18 ετών ανεξαρτήτως φύλου και επιθυμούν να φιλοξενηθούν αυτά σε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) ως ανωτέρω, να επικοινωνήσουν άμεσα και να καταθέσουν αίτημα φιλοξενίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα φιλοξενίας.

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων της, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της οικογενειακής οικίας τους.

Η Υποστηριζόμενη  Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαβίωσης - κατοικίας των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, διαταραχές ανάπτυξης, κ.λ.π, με προοπτική μακράς διαρκείας ή δια βίου παραμονής. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν «κατοικίες» και η διαβίωση των Ατόμων σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί «κλειστή περίθαλψη» ή «νοσηλεία».

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με την κωδική ονομασία «ΘΕΤΙΣ», φιλοξενίας 8 ατόμων και «ΦΑΙΔΩΝ» αντίστοιχα με 6 θέσεις φιλοξενίας, αποτελεί «κατοικία» στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες καθημερινής  Διαβίωσης για όλο το 24ωρο/εβδομάδα/έτος, της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της κοινωνικής φροντίδας, προαγωγή της ψυχικής υγείας (ευ-ζειν), ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικής επανένταξης.

Πρόκειται για αποϊδρυματοποιημένη δομή - κατοικία όπου το κύριο βάρος δίνεται στην κοινωνικού τύπου φροντίδα με περιορισμένα ιατρικά ή νοσηλευτικά - κατά την νοσοκομειακή έννοια - χαρακτηριστικά, και στην υποστήριξη των φιλοξενούμενων στην καθημερινή τους πορεία από επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγο - Κοιν. Λειτουργό) και προσωπικό Φροντιστών για την καθημερινή τους περιποίηση και φροντίδα.

 

Κτιριακή Υποδομή

Οι προτεινόμενες Σ.Υ.Δ, στεγάζονται σε κτίρια που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις βάσει του σχετικού Φ.Ε.Κ, που ορίζει τις απαραίτητες κτιριολογικές προδιαγραφές. Ο χώρος που έχει επιλεγεί βρίσκεται εντός του αστικού οικιστικού περιβάλλοντος κατοικίας, για θέματα κοινωνικής ένταξης και είναι χώρος ισόγειος για καλύτερη προσβασιμότητα, η διαμονή γίνεται σε δίκλινα δωμάτια και διαθέτουν όλους τους απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους (w.c, μπάνια, κουζίνα, κ.λ.π).

 

Προϋποθέσεις και αίτηση ένταξης

 1. Απαραίτητα υγειονομικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την αναπηρία και το ποσοστό αυτής.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (κοινωνικό κριτήριο).
 3. Δήλωση φορολογίας Ε3, Ε9 (κοινωνικό κριτήριο).
 4. Αίτημα φιλοξενίας και αιτιολόγηση παραμονής σε Σ.Υ.Δ.
 5. Συνέντευξη με την οικογένεια / δικαστικό συμπαραστάτη σχετικά με το αίτημα και την αναγκαιότητα φιλοξενίας.
 6. Διαγνωστική-Συνέντευξη με τον μελλοντικό φιλοξενούμενο από την Επιστημονική Ομάδα του φορέα (θέματα λειτουργικότητας, κινητικότητας, αισθητηριακών αντιλήψεων).
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων που καταθέτουν ότι τα στοιχεία είναι προς επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους της παρούσας πρόσκλησης από τον φορέα και τα αρμόδια δημόσια όργανα που εποπτεύουν αυτόν, καθώς επίσης ότι είναι κάτοικοι του Νομού Αρκαδίας.
 8. Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσκληση θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Νομού Αρκαδίας, όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα από την φορολογική τους δήλωση και την υπεύθυνη δήλωση.
 • Η  αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στα γραφεία του φορέα μέχρι 31/8/2021.

 

Τελική Επιλογή

Η τελική επιλογή για την διαμονή στην στέγη (Σ.Υ.Δ), θα γίνει από επιστημονική επιτροπή, σύμφωνα με τα προσκομίζοντα δικαιολογητικά και τις διαγνωστικές συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του φορέα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεών του και μέχρι 08/09/2021. Μετά την ανακοίνωση των τελικών δικαιούχων, θα υπογραφεί σχετικό συμβόλαιο παραμονής και αποδοχής του εσωτερικού κανονισμού του, όπου και θα δοθεί και το πρόγραμμα παραμονής – διαμονής.

Όλα τα έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ακολουθούν τον κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

 

Συντελεστές βαρύτητας επιλογής

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Κριτήρια:

Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο:

Κ1: υγειονομικά έγγραφα

 

0,20

Κ2: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

0,10

Κ3: Αίτημα φιλοξενίας και αιτιολόγηση παραμονής

0,10

Κ4: Συνέντευξη με την οικογένεια / δικαστικό συμπαραστάτη

0,20

Κ5: Διαγνωστική-Συνέντευξη με τον μελλοντικό φιλοξενούμενο 

0,30

Κ6: Δήλωση φορολογίας Ε3, Ε9

0,10

 

Ο  Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα

 

Ιωάννης Κουτσανδρέας

                                                                    

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!