ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 

Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μελών

ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση και η αυτονόμησή τους.

Η προαγωγή και η διασφάλιση συνεχούς φροντίδας των οικογενειών.

Η ευαισθητοποίηση και αγωγή κονότητας για την καταπολέμηση του στίγματος

για την ψυχική νόσο.

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και η επαγγελματική επανένταξη.