Προσωπικό

Η Πολυκλαδική Ομάδα Έργου Αποτελείται από:

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτσανδρέας Ιωάννης

Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας

Μπαχούμη Θεόνη

Ψυχολόγοι

Καμπισιούλης Παναγιώτης

Μπερδούση Αικατερίνη

Κοινωνική Λειτουργός

Πλιάκα Ελένη-Αικατερίνη 

Λογοθεραπεύτρια

Ταμπάκη Θεοφανή

Ειδική Παιδαγωγός

Παπαναστασίου Ελένη

Νοσηλεύτρια

Μπαχούμη Θεόνη

Διοικητικoί Υπάλληλοι

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα 

Μυλωνάς Ιωάννης

Γενικών Καθηκόντων

Γιώτη Αθανασία 

Γενικών Καθηκόντων στο Π.Δ "Αρεθούσα"

Παπασταύρου Ρωξάνη